بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

این متن شامل 15 صفحه می باشد بودجهسرمايهاىـ capital budgetعبارتاستازمجموعهطرحهاىسرمايهگذارىکهيکوجهمشترکدارند؛يعنىبازدههريکازاينهادردورههاىبلندمدتبيشازيکسالبهدستمىآيد؛براىمثالطرحهاىسرمايهگذاىبراىدورههاى۵،۱۰،۱۵،ياحتى۲۰سالهامرىبسيارمتداولاست. چنينسرمايهبودجه بندی سرمایه ای و نقدی|50479056|wbn|بودجه بندی,بودجه بندی سرمایه ای,یودجه بندی نقدی
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان بودجه بندی سرمایه ای و نقدیقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این متن شامل 15 صفحه می باشدبودجهسرمايه‌اىـ capital budgetعبارتاستازمجموعهطرح‌هاىسرمايه‌گذارىکهيکوجهمشترکدارند؛يعنىبازدههريکازاينهادردوره‌هاىبلندمدتبيشازيکسالبه‌دستمى‌آيد؛براىمثالطرح‌هاىسرمايه‌گذاىبراىدوره‌هاى۵،۱۰،۱۵،ياحتى۲۰سالهامرىبسيارمتداولاست. چنينسرمايه‌گذارى‌هائىراسرمايه‌گذارىبلندمدتـ term investment ـ long“ مى‌نامند.


تشخيصبرخىسرمايه‌گذارى‌هاچندانمشکلنيست؛مانندتشخيصهزينه‌هاىساختمانىمربوطبهايجادکارخانهتوليدي،ياخريدماشين‌آلاتجديدوجايگزينکردنوسايلقديمىبه‌جاىآنودرنتيجهبالابردنظرفيتکارخانه. اماتشخيصبرخىسرمايه‌گذارى‌هاچندانسادهنيست؛ازجملهتشخيصهزينه‌هاىسنگينتبليغاتىواجراءبرنامه‌هاىتحقيقوتوسعهکهاحياناًمستلزمسرمايه‌گذارى‌هاىچندينسالهخواهدبود. تعيينسودآورىاينقبيلطرح‌هانيزنسبتاًمشکلاست. متنوعساختنفعاليتشرکتازراهخريدشرکت‌هاىگوناگونوادغامآنهادريکديگربه‌منظورکاهشخطرهاىاحتمالىنيزنمونه‌اىازسرمايه‌گذارى‌هابلندمدتهستند. برخىشرکت‌هادامنهفعاليت‌هاىخودراچنانگسترشدادهوآنهارامتنوعساخته‌اندکهبه‌صورتنوعىمجتمعدرآمده‌اند. يکىازاينمجتمع‌ها،مجموعه‌اىازشرکت‌هااستکهتقريباًهمهچيز(ازقلمخودنويستاهليکوپتر)توليدوعرضهمى‌کند. صنعتبانکدارىنيزنمونهجالبىازاينمقولهاست. برخىشرکت‌هافعاليت‌هاىخودراصرفخريدسهامبانک‌هاىديگرمى‌کنندوبرخىنيزتوجهخودرامعطوففعاليت‌هاىديگرازقبيل: داده‌پردازي،پرداختوام‌هاىبلندمدتبهشرکت‌ها(براىخريدماشين‌آلاتسنگين)وخريداسنادمربوطبهحساب‌هاىدريافتنىياحق‌العمل‌کارىـ factoringمى‌کنند.


مراحلاجرائىبودجه‌بندىسرمايه‌اى


بودجه‌بندىسرمايه‌اي فرآيندىاستکهمى‌توانبدان‌وسيلهطرح‌هاىتوجيه‌پذيرراشناسائىکردوبهمورداجراءگذاشت. مراحلاجرائىبودجه‌بندىسرمايه‌اىعبارتنداز:


0. تشخيصوشناسائىطرح‌هاىسرمايه‌گذارى


1. ۲. ارزيابىوتعيينمطلوبيتهريکازطرح‌ها


2. ۳. گزينشياانتخابطرحمطلوب


3. ۴. طبقه‌بندىطرح‌هاوانتخاببهترينآنهادرصورتى‌کهوجوهموجودبراىتأمينمالىمجموعه‌اىازسرمايه‌گذارى‌هاکافىنباشد


4. ۵. تجزيهوتحليلنتايجتصميماتگذشتهکهدرموردطرح‌هاسرمايه‌گذارىگرفته


احتمالداردبرخىطرح‌هاىسرمايه‌گذارىدريکىازچهارمرحلهيادشدهفوقردشوند. نتايجبه‌دستآمدهازطرح‌هائىکهپيشازاينبهاجراءدرآمده‌انددرمرحلهپنجمموردتجزيهوتحليلقرارمى‌گيرندودراينمرحلهنسبتبهادامهياتوقفطرح،ياايجادتغييراتىدرآنتصميم‌گيرىمى‌شود. اجراءطرحهنگامىمتوقفمى‌شودکهمديرانشرکتاطمينانيابندکهادامهآنتأثيرىدرافزايشثروتسهامداراننخواهدداشت. مرورىبرتصميماتگرفته‌شدهدرگذشتهموجبافزايشتوانائى‌هاىمديريتشرکتدرارزيابىسرمايه‌گذارى‌هاىآيندهوقضاوتدرموردآنهاخواهدشد


بودجه‌بندىسرمايه‌اىراغالباًفرآيندىپويامى‌دانند؛زيرامى‌توانطرح‌هاىمختلفرابه‌صورتمستمرشناسائىکرد. امکانداردکهتغييرمحيطبيرونىشرکتباعثتغييرمطلوبيتطرح‌هاسرمايه‌گذارىکنونىياطرح‌هاىپيشنهادىشود. براىمثالاقداماتشرکت‌هاىرقيب،تحقيقاتبازاريابي،چرخه‌هاىتجاري،تورمغيرمنتظره،مقرراتجديدوضع‌شدهوبه‌ کارگيرىتکنولوژى‌هاىجديدممکناستباعثتغييرمطلوبيتطرح‌هاىسرمايه‌گذارى‌هاىکنونىياطرح‌هاىپيشنهادىشوند؛بنابراينمراحلبودجه‌بندىسرمايه‌اىبه‌صورتنوعىفعاليتمستمرشرکتدرمى‌آيد


بودجه‌بندىسرمايه‌اىدرشرکت‌ها


بودجه‌بندىسرمايهفرآيندمستمرىاستکهازآندراجراءوظايفمختلفمديريتدرسطوحمختلفشرکتاستفادهمى‌شود. مديرانبازاريابىوتوليدىومهندسىومالىدرشکلدادنبهبودجه‌هاىسرمايه‌اى(کهشرکتدرآنخصوصتصميممى‌گيرد( نقشاساسىدارند؛به‌علاوهاعضاءسايردوايرنيزدرفرآيندبودجه‌بندىسرمايه‌اىنقش‌هاىمهمىبرعهدهدارندودرمواقعضرورىولحظاتبحرانىازهيچکمکىفروگذارىنمى‌کنند


نقشمديريتمالىدربودجه‌بندىسرمايه‌اى


ارزيابىمالىطرح‌هاىسرمايه‌گذارىبرعهدهمديرانمالىاست. بهدونوعسرمايه‌گذارىبايدتوجهکرد:


0. سرمايه‌گذارى‌هائىکههدفآنهامستقيماًافزايشفروشوسودشرکتاست


1. ۲. سرمايه‌گذارى‌هائىکههدفآنهاکاهشهزينه‌هاودرنتيجهافزايشسودشرکتاستمطالب دیگر:
🔗فرم اکسل دستورالعمل آزمایشات ژئوتکنیک🔗پاورپوینت شاتکریت (بتن بدون قالب بندی) جهت ترمیم و بهسازی سازه ها🔗جزوه معرفی و آموزش کار با دستگاه های آزمایشگاهی رشته گیاهان دارویی🔗پاورپوینت بررسی نظام اداری (بوروکراسی) درایران🔗پاورپوینت نقد و بررسی استعاره های سازمان از نظر مورگان🔗پاورپوینت کنترل و نظارت در سازمان🔗پاورپوینت بررسی زبان بدن (Body Language)🔗پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاست های تقسیم سود🔗پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری🔗تحقیق مصالح سدهاي بتن غلتکي و بررسی روش هاي اجرای آن🔗پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM🔗پاورپوینت استرس شغلی و مدیریت آن🔗پاورپوینت سلامت اداری و راه های تحقق آن🔗پاورپوینت مبانی طرحواره درمانی (Schema Therapy)🔗تحقیق طرحواره درمانی (Schema Therapy)🔗پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی آلی 3 تالیف سیداحمد میرشکرایی🔗پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ ايران ايلامي ها و آريايي ها تا پايان دوره هخامنشي تالیف دكتر پرويز رجبي🔗پاورپوینت خلاصه کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری🔗پاورپوینت فتوژئولوژی🔗کتاب راهنمای پایپینگ🔗جزوه بیماری های بونسای، پیشگیری، علت و درمان به همراه تصاویر🔗مقاله طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر🔗پاورپوینت انواع اتصالات و حالت هاي صحيح جوشكاري در حالت هاي تخت، سربالا و سقفي🔗پاورپوینت روش های چندمتغیره پیوسته🔗پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت مهندسي ابراهیم حیدری