برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي

این متن شامل 33 صفحه می باشد انواح حسابها: 1- حقيقي: مانده اين حساب ها حاكي از وجود شئ در موسسه مورد رسيدگي مي باشد مانند دارائي هاي ثابت مثل سرقفلي 2- شخصي: حاكي از معاملات با اشخاص ثالث مي باشد. مثل بدهكاران، بستانكاران، پيش پرداخت ها 3- اسمي: حاكيبرنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي|50479060|wbn|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسيقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این متن شامل 33 صفحه می باشدانواح حسابها:


1- حقيقي: مانده اين حساب ها حاكي از وجود شئ در موسسه مورد رسيدگي مي باشد مانند دارائي هاي ثابت مثل سرقفلي


2- شخصي: حاكي از معاملات با اشخاص ثالث مي باشد. مثل بدهكاران، بستانكاران، پيش پرداخت ها


3- اسمي: حاكي از درآمدها و هزينه هاي انجام شده در طي يك دوره مالي مي باشد. (عملكرد دوره مالي)


4- وابسته: وجود اين حسابها در ارتباط با ساير حساب هاي صورت هاي مالي است. مثل هزينه هاي بهره، مثل ذخيره م م


آزمون هاي حسابرسي


آزمون هاي حسابرسي شامل 1- آزمون رعايت روش ها و 2- آزمون محتوي مي باشد. تمام اقلام صورت هاي مالي مي بايست اين دو آزمون را دارا باشند.


الف) آزمون رعايت روش ها: ب بررسي روش ها و عمليات انجام شده در خصوص هر يك از اقلام صورت هاي مالي مي پردازد. در حقيقت ساختار كنترل هاي داخلي هر حساب مورد آزمون قرار مي گيرد (رسيدگي عملياتي، بررسي سيستم)


ب) آزمون محتوي: عبارت است از بررسي با محتوا بودن اقلام صورت هاي مالي با توجه به اسناد و مدارك و شواهد موجود در شركت (رسيدگي اثباتي، اثبات مانده)


انواع آزمون هاي حسابرسي براساس مانده اقلام صورت هاي مالي


برحسب آن كه مانده اقلام صور تهاي مالي به صورت 1- تجمعي و يا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون براي بررسي اقلام صورت هاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد:


1- آزمون جزئيات: اين آزمون در ارتباط با حسابهاي شناور به كار مي رود (حساب هايي كه مانده آن ها مرتباً افزايش و يا كاهش مي يابند)


2- آزمون تحليلي: اين آزمون در ارتباط با اقلامي مطرح مي شود كه مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسي آزمون تحليلي، تجزيه و تحليل افزايش و يا كاهش مانده اقلام صورت هاي مالي مي باشد. (تجمعي)


توجه: حساب هايي همچون بدهكاران، بستكانكاران، وجه نقد، حساب م كالا، پ پرداخت ها و ... كه مانده آن ها مرتباً در حال تغيير مي باشند. (حسابهاي شناور) از آزمون جزئيات استفاده نموده يعني مي بايست آن ها را از راه ريز آن ها تفكيك نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسي مربوطه را اعمال نمود.


توجه: در خصوص اقلام تجمعي مانند ح خريد، فروش، بهاي تمام شده كالاي فروخته شده، هزينه ها و در آمدها و ... مي بايست آزمون تحليلي را در رابطه با آن ها اعمال نمود يعن ارتباط با هر يك از مانده اين اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارك داخلي شركت به تجزيه و تحليل بپردازد.


حساب ها و اسناد دريافتني


اين نوع از حساب ها جزء دارائي هاي جاري شركت محسوب شده و مي بايست به بهاي تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعكاس حساب ها و اسناد دريافتني در صورت هاي مالي براساس خالص ارزش بازيافتي خواهد بود.


طبقه بندي ح و اسناد دريافتني: در خصوص حساب ها و اسناد دريافتني كه حكايت از مطالبات شركت دارند طبقه بندي هاي زير را متصور مي شويم.


1- فروش كالا و ارائه خدمات بدهكاران تجاري


2- فروش دارئي هاي ثابت بدهكاران غير تجاري


3- پرداخت وام ها بدهكاران غير تجاري (وام ها)


4- پيش پرداخت ها تجاري و غير تجاري (پاپ)


5- خسارت ناشي از دعاوي حقوقي بدهكاران غير تجاري


هر يك از موارد فوق به منظور آن كه جزو مطالبات شركت طبقه بندي شوند 2 شرط مي بايست دارا باشند شرط اول: قبول طلب از طرف گيرنده دارايي، شرط دوم: وجود مدارك و شواهد نزد واگذارنده دارايي (جهت اقامه دعوي در دادگاه)


ب توجه به طبقه بندي فوق حسابرسان مي بايست صورت ريزي از حساب ها و اسناد دريافتني شركت از شركت درخواست نمايند تا به بررسي آن صورت ريز با استفاده از روش هاي حسابرسي بپردازد. پس از دريافت صورت ريز حسابرسان مي بايست اقدام به تهيه كاربرگ هاي رسيدگي بنمايند. (كاربرگ اصلي، فرعي و رسيدگي) در حقيقت در كاربرگ رسيدگي كه شروع كار حسابرسي است حسابرسان ريز اقلام حساب ها و اسناد دريافتني را دارا مي باشند (آزمون جزئيات) حال با توجه به اسناد و مدارك مثبته موجود (نظير فاكتور فروش) و حواله هاي انبار، مجوز هاي مربوطه، رسيد دريافت كالا توسط مشتري و ... به بررسي اقلام صورت ريز موجود در كاربرگ رسيدگي با توجه به روش هاي حسابرسي بپردازند.


در خصوص رسيدگي اقلام صورت هاي مالي سه سويه را دنبال مي كنيم:


الف- رسيدگي عملياتي: بررسي كنترل هاي داخلي و ساختارهاي آن در واحد اعتقادي مي باشد ابتدايي ترين كار در بررسي اقلام صورت هاي مالي رسيدگي به ساختار كنترل هاي داخلي آن ها مي باشد هدف از اين نوع رسيدگي پيدا كردن نقاط ضعف و قدرت سيستم مي باشد.


ب- رسيدگي اثباتي: رسيدگي اثباتي در رابطه با اثبات مانده اقلام صورت هاي مالي مي باشد يعني در خصوص هر يك از اقلام صورت هاي مالي با توجه به اسناد و مدارك و همچنين رويه هاي حسابرسي به اثبات مانده بپردازيم.


ج- بررسي هاي كلي: در اين نوع رسيدگي ها هدف تجزيه و تحليل اقلام صورت هاي مالي است با توجه به ارتباطي كه اين اقلام با ساير اقلام دارا هستند بدين لحاظ در امور رسيدگي به مانده حساب ها و اسناد دريافتني مي بايست سه مرحله فوق را اجرا نمائيم.


رسيدگي هاي مربوط به حساب ها و اسناد دريافتني


الف- رسيدگي عملياتي: ساختار كنترل هاي داخلي در زمينه حسابهاي دريافتني شركت هاي وابسته به آن همچون فروش نسيه، دادن اعتبار و ... را بررسي مي نمائيم ضمن آن كه كنترل هاي داخلي در ارتباط با حساب هاي وابسته آن نيز (ذخاير م م) مورد بررسي قرار مي گيرد.


ب- رسيدگي اثباتي: عمليات زير را در خصوص رسيدگي هاي عملياتي حساب ها و اسناد دريافتني دنبال مي كنيم.


1- صورت ريز دريافتني را از شركت دريافت داريم و صحت آن را با توجه به كنترل هاي اوليه حسابرسي بررسي نماييد.


تعريف كنترل هاي اوليه حسابرسي:


شامل عملياتي است در ارتباط با اقلام صورت هاي مالي مانند كنترل جمع صورت ريز دريافتني، تطبيق مانده صورت ريز با مانده دفاتر قانوني تطبيق جمع صورت ريز با مانده هاي كاربرگ ها و ... كه عموماً توسط كارآموزان حسابرسان صورت مي گيرد.


2- تعدادي از مانده هاي صورت ريز را انتخاب نموده و مانده آن ها را با مانده دفاتر معين چك نماييد.


3- در خصوص تعدادي از اقلام موجود در صورت ريز اسناد و مدارك بيشتر آن ها را گردآوري و براساس ساختار كنترل هاي داخلي مانده آن ها را بررسي فرمائيد.


4- فاكتورهاي فروش به لحاظ تعدادي و ريالي و همچنين حواله هاي انبار را مورد بررسي قرار دهيم.


5- در ارتباط با ثبت مبالغ فروش و فاكتورهاي فروش شركت و همچنين ثبت معاملات در دفاتر روزنامه رديابي را انجام دهيم. (از مدارك اوليه فروش نسيه شروع و تا ثبت در دفاتر پيش مي رويم)


6- با توجه به حواله هاي انبار (تعدادي و ريالي) مبالغ و تعداد كالاهاي فروش رفته را با فاكتورهاي فروش بررسي نمائيد اين امر مي تواند در نتيجه كنترل هاي داخلي بررسي گردد.


7- تسويه بدهكاران را در سال مالي بعد پيگيري نماييد.


8- براي تعدادي از حساب هاي دريافتني (بدهكاران) تأييد يه ها را ارسال داريد. و اطلاعات موجود در جوامع تأييديه ها را با سوابق شركت بررسي نماييد.


بررسي متغيرهاي موجود در زمينه حساب ها و اسناد دريافتني


در ارتباط با اقلام صورت هاي مالي عموماً متغيرهاي زير توسط رويه هاي حسابرسي بررسي مي گردند. اهم آن ها عبارتند از 1- ماهيت طبقه بندي حساب ها 2- متغير ارزش حساب ها 3- متغير تماميت اقلام صورت هاي مالي 4- متغير زمان 5- متغير مالكيت و ... مراحل زير را خواهيم داشت:


1- اثبات ماهيت طبقه بندي حساب ها و اسناد دريافتني: به منظور ماهيت طبقه بندي حساب ها از رويه سند رسمي و رديابي و همچنين محاسبه مجدد


2- اثبات روش: جهت اثبات ارزش حساب ها و اسناد دريافتني از رويه سند رسمي و رديابي و محاسبه مجدد


متغير تماميت


براي اثبات اين متغير (يعن كليه رويدادهاي اتفاق افتاده در خصوص حساب ها و اسناد دريافتني در صورت هاي مالي ثبت شده اند براي اثبات تماميت اولين روش آزمون انقطاع زماني است به جهت مشخص شدن فعاليت هاي مربوط بهمطالب دیگر:
📚پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوری های توصیفی) تالیف دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد📚پاورپوینت ارگونومی در 67 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش📚اصل و عین سوالات مهارت های هفتگانه (ICDL) آزمون های استخدامی فراگیر📚پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به طورجامع وکامل همراه با شکل و تصاویر و نمودار📚پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش📚طب قرآنی📚پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول📚درمان ام اس📚پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول📚جزوه دینامیک ماشین صنعتی امیرکبیر دکتر اسلامی📚جزوه طراحی اجزا 2 (دکتر عباس رهی)📚جزوه مقاومت مصالح 1 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده)📚جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده)📚جزوه مقاومت مصالح 2 صنعتی امیرکبیر (دکتر شاکری)📚جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)📚جزوه مکانیک سیالات دانشگاه تهران (دکتر نائینی)📚جزوه مکانیک سیالات صنعتی خواجه نصیر (دکتر سلطانپور)📚جزوه مکانیک سیالات 1 صنعتی امیرکبیر (دکتر جیرانی)📚جزوه مکانیک سیالات 2 صنعتی امیرکبیر (دکترجیرانی)📚کد نوشته شده خرپا دوبعدی در متلب📚بررسی تحلیل ترک آباکوس برای رسیدن به ضریب شدت تنش K1📚بررسی روش های حل صریح و ضمنی📚جزوه آمار و احتمال (دکتر عربزاده – دانشگاه امیرکبیر)📚جزوه ریاضی 1 (دانشگاه شریف)📚جزوه ریاضی 1 (دکتر عربزاده – دانشگاه امیرکبیر)